Celem Fundacji Hedvigis jest wspieranie działalności Fundatora oraz pozostałych instytucji działających w jego strukturze lub w jakikolwiek sposób powiązanych z Fundatorem, jak również podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, przede wszystkim w zakresie:

 • działalności charytatywnej, dobroczynnej i opiekuńczej;
 • udzielania pomocy doraźnej i rozwojowej;
 • działalności edukacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • działalności wychowawczej;
 • pomocy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o chrześcijańskie wartości;
 • działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania;
 • upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym, bezrobociu i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • pomocy prawnej;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, propagowania profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia;
 • zarządzania i opieki nad dobrami materialnymi oraz majątkowymi;
 • prowadzenia i nadzorowania działalności inwestycyjnej;
 • opieka i wsparcie osób starszych.

Fundacja Hedvigis realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie materialnego, finansowego i organizacyjnego wsparcia Fundatorowi oraz pozostałym instytucjom działającym w jego strukturze lub w jakikolwiek sposób powiązanym z Fundatorem, jak również podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i nieruchomości należących do Fundatora oraz pozostałych instytucji działających w jego strukturze lub w jakikolwiek sposób powiązanych z Fundatorem, jak również podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
 • zarządzanie nieruchomościami;
 • prowadzenie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju inwestycji, budów, remontów i innych prac budowlanych;
 • finansowanie i prowadzenie działalności publicystycznej oraz wydawniczej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu informacji (wydawnictwa książkowe i prasowe, media elektroniczne, internet, itp.);
 • prowadzenie działalności handlowej;
 • nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i środowiskami charytatywnymi, naukowymi, gospodarczymi oraz kultury;
 • organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, intelektualnej, konsultacyjnej oraz doradczej,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 • organizowanie i finansowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych oraz innych działań służących promowaniu, upowszechnianiu i rozkwitowi kultury i sztuki chrześcijańskiej oraz nauki;
 • działalność w zakresie organizacji wypoczynku, turystyki, rekreacji i sportu;
 • prowadzenie działalności oświatowej w postaci kursów, szkoleń, seminariów oraz szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • udzielanie i organizowanie pomocy prawnej.